Promocje
Zestaw HighSmile Dual Light
Zestaw HighSmile Dual Light
459,99 zł 299,98 zł
szt.
Zestaw do wybielania zębów
Zestaw do wybielania zębów
439,98 zł 219,99 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 REGULAMIN


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem highsmile.com.pl jest firma HighSmile z siedzibą w Warszawieprzy ul. Romaszewskiego 10, kod 01-892 Warszawa. NIP: 9223060966 REGON: 382560266 adres e-mail sklepu: support@highsmile.com.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym m. in. składania Zamówień.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 5. § 2 DEFINICJE

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 1. Cennik i warunki dostawy – rodzaj usługi przewozowej i cena (realizowane przez firmę kurierską DPD i Pocztę Polską) koszt dostawy:0zł w przypadku wysyłki Kurierem DPD, 9,99 zł w przypadku pobrania 
 2. Cena- cena brutto Towaru, uwzględniająca obowiązującą stawkę podatku od Towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych polskich, wskazana obok informacji o Towarze. Cena nie obejmuje Kosztów Dostawy.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę widoczna pod każdym produktem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma Blue Media S.A. - więcej informacji dostępnych jest tutaj. Dostępne formy płatności to przelewy bankowe oraz karty płatnicze: 
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 12. Czas realizacji zamówienia - w przypadku płatności kartą wskazany jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 18. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem noshe.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie
 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 6. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 7. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 8. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 9. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 10. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 11. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumentao zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 12. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  §2 Warunki ogólne
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który wynosi: 0 zł w przypadku przedpłaty, 9,99 zł w przypadku płatności przy odbiorze.
 2. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 3. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 4. umieszczenia na stronie internetowej firmy informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF i wzorca odstąpienia od umowy;
 5. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk


  § 3 Zawarcie umowy i realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a .dodanie do koszyka produktu;

 1. wybór rodzaju dostawy;
 2. wybór rodzaju płatności;
 3. wybór miejsca dostarczenia rzeczy;
 4. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
 5. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

  §4 Dostawa
 12. Sklep oferuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
 13. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kuriera DPD, bądź paczkomatów inPost
 14. Kupujący może skorzystać z następujących sposobów dostawy Towaru:
 1. a) DPD przesyłka standardowa lub za pobraniem
 2. b) Kurier inPost przesyłka standardowa lub za pobraniem
 1. Koszt wybranej przez Kupującego formy Dostawy wskazane są każdorazowo w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Sklep nie realizuje dostawy w soboty, niedziele ani w dni, które zostały ustawowo uznane za wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Kupującego.
 4. Kupujący który złożył Zamówienie za pośrednictwem Konta może na bieżąco śledzić status swojego Zamówienia w ramach Konta.
 5. Zalecamy, aby przed odebraniem przesyłki dokonać jej oględzin i sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone, a Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braków lub innych niezgodności zalecamy nieodbieranie przesyłki, sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie.
 6. Wysyłka zakupionego Towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 2 – 5 dni, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 7. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

  §5 Prawo do odstąpienia od umowy
 8. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep (HighSmile z siedzibą w Warszawie przy ulicy Romaszewskiego 10, 01-892 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu odstąpienia od umowy klient powinien poinformować sklep drogą elektroniczną przesyłając dowód zakupu (np. mail potwierdzający zamówienie).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwroty środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą: W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać zwracane rzeczy kurierem, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 20,00 PLN. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez kupującego jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się§5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

Gwarancja zwrotu pieniędzy jest dostępna w ciągu 30 dni i dotyczy WYŁĄCZNIE poniższych zestawów produktów: 
- HighSmile Dual Light + Proszek z węglem aktywnym i szczoteczką bambusową 
- Zestaw do wybielania zębów (Standard LED) + Zestaw żeli uzupełniających + Proszek z węglem aktywnym i szczoteczką bambusową
Powyższe zestawienie produktów jest minimalnym połączeniem dla którego oferujemy gwarancję efektów bądź zwrotu środku. Powyższe zestawy mogą być dodatkowo wzbogacane o inne, dodatkowe produkty np: Pen wybielający bądź HighSmile Coco&Charcoal Strips. W dalszym ciągu będą one podlegać gwarancji. 

Mamy pełne zaufanie do naszych produktów, dlatego oferujemy 100% gwarancję efektów lub gwarancję zwrotu pieniędzy.

Gwarantujemy, że Twoje zęby rozjaśnią się o co najmniej 2 odcienie podczas korzystania z naszych produktów.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie otrzymasz oczekiwanych efektów z produktami HighSmile, przeczytaj poniżej.

Aby zakwalifikować się do naszej gwarancji zwrotu pieniędzy, wykonaj następujące instrukcje:

-Przed użyciem naszych produktów zrób wyraźne zdjęcie zębów.

-Używaj naszych produktów dokładnie zgodnie z zaleceniami.

-Zrób wyraźne zdjęcie przed, po 6 dniach i po zakończeniu wszystkich aplikacji. (po 12 dniach)

-Obraz przed, w trakcie i po kuracji musi zostać utworzony z datą i tabelą odcieni. W odstępie conajmniej 6 dniowym (odwołując się do gwarancji zwrotu pieniędzy)

Po zatwierdzeniu zwrot zostanie przetworzony.

Masz 14 dni od daty otrzymania towaru, aby ubiegać się o gwarancję zwrotu pieniędzy.

Próby roszczeń, które nie spełniają tych kryteriów, nie zostaną zatwierdzone do zwrotu.

W przypadku gwarancji zwrotu pieniędzy kupujący ponosi ubezpieczoną przesyłkę zwrotną, a także koszty wysyłki już poniesione przez sprzedającego.

* Upewnij się, że zdjęcia przed i po są robione w podobnych warunkach oświetleniowych, aby sprawdzić dokładne wyniki. Zdjęcia przed i po muszą również zawierać ważne znaczniki daty i godziny, a także załączoną w przesyłce tabele odcieni, w przeciwnym razie refundacja jest wykluczona.


§ 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
  2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

   §7 Postanowienia końcowe
  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
  3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego highsmile.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
  2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest HighSmile z siedzibą w Warszawie (01-892) , ul. Romaszewskiego 10, NIP: 9223060966, Regon: 382560266, zwana dalej HighSmile.
  3.Dane osobowe zbierane przez HighSmile za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  4.HighSmile dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
  § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
  1.HighSmile zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
  2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a)adres e-mail;
  b)dane adresowe:
  a.kod pocztowy i miejscowość;
  b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c)imię i nazwisko;
  d)numer telefonu.
  4.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
  5.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  a)adres e-mail;
  b)dane adresowe:
  a.kod pocztowy i miejscowość;
  b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c)imię i nazwisko;
  d)numer telefonu.
  6.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a)firmę Przedsiębiorcy;
  b)numer NIP.
  7.W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
  a)adres e-mail;
  b)imię i nazwisko.
  8.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  9.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  10.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  11.Przekazanie danych osobowych do HighSmile jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
  § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
  1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta HighSmile przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom HighSmile co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a)Podmioty przetwarzające. HighSmile korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie HighSmile. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b)Administratorzy. HighSmile korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
  2.Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  3.Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HighSmile tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić HighSmile i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HighSmile tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  4.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  a)firmie kurierskiej;
  b)firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
  c)Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
  5.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
  6.W przypadku skierowania żądania HighSmile udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  § 3 Mechanizm cookies, adres IP
  1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez HighSmile na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez HighSmile produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
  2.HighSmile wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  3.HighSmile wykorzystuje cookies własne w celu:
  a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4.HighSmile wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  6.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a)przeglądarka Internet Explorer;
  b)przeglądarka Microsoft EDGE;
  c)przeglądarka Mozilla Firefox;
  d)przeglądarka Chrome;
  e)przeglądarka Safari;
  f)przeglądarka Opera.
  7.HighSmile może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez HighSmile przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
  8.Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. HighSmile nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
  § 4 Prawa osób, których dane dotyczą
  1.Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a)Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił HighSmile.
  b)Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c)Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez HighSmile zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem HighSmile może świadczyć jedynie za zgodą.
  2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a)Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli HighSmile przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług HighSmile, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c)Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i HighSmile nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
  3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a)Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b)Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b.wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c.wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu HighSmile podlega;
  f.dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  c)Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, HighSmile może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega HighSmile. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług HighSmile, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a)Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. HighSmile nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b)Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a.gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas HighSmile ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b.gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c.gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d.gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
  5.Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a)Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6.Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a)Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
  7.Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a)Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  8.W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, HighSmile spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – HighSmile nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  9.Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  10.Klient ma prawo żądać od HighSmile przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
  11.Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  § 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
  1.HighSmile zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. HighSmile stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
  2.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. HighSmile nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
  3.HighSmile nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
  § 6 Zmiany Polityki Prywatności
  1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym HighSmile poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
  2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: support@highsmile.com.pl
  3.Data ostatniej modyfikacji: 07/03/2019 r.


  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl